Plaanin säännöt


1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Kampuksen Plaani ja sen kotipaikka on Jyväskylä
Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun 11. päivänä
vuonna 2015 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran
kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on edistää kilpauintia ja levittää vesiliikunnan
(kilpauinti, vesipallo, uimahypyt, taitouinti) harrastusta, kohottaa
jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa
urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta kilpauintiin. Seura osallistuu myös
terveyttä edistävien ja liikunta-aktiivisuutta lisäävien innovaatioiden
ja kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää harjoitus- ja
valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, toimeenpanee
kilpailuja, leirejä, näytöksiä, kursseja ja juhlia. Seura kiinnittää
ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden
yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttaa omatoimisesti
liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja
-välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Seura edistää liikunnan avulla
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja
ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
sekä hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä
ja arpajaisia. Seura voi harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa,
majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittää jäsenilleen voittoa
tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

3. Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

4. Seuran jäsenet
Johtokunta hyväksyy seuran varsinaisen jäsenen. Kunniajäseneksi voi
seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan
arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran
toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa.

5. Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsenen, joka ole maksanut erääntynytta jäsenmaksuaan kolmen kuukauden
kuluttua sen erääntymisestä, katsotaan eronneeksi.

6. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, on muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin
kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8. Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran
syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta
sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja
jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta
Tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsenmaksut
Tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai
muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osalistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous
pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja
ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen
kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen
ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai seuran internetsivuilla
tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin

10. Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama
toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja
vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään
30 päivää ennen kokousta.

11. Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi
kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian
takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle
kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.

12. Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai
seuraavassa kokouksessa.

13. Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä
saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali
ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan
vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella
liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä
ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun
ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14. Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut 2 jäsentä ja 2 varajäsentä.
Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta
valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun
puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
4 Vastata seuran taloudesta
5 Pitää jäsenluetteloa
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän
eduistaan
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille
tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

15. Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16. Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17. Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että
seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta.

19. Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen
seuran purkamisesta.

20. Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran
toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21. Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.